1,00  ALV 0% (1,24  alv24%)

ELEKTRODIN PITIMET

KIRISTYSHYLSY 4,0X30MM/1,6MM

0,84  ALV 0% (1,04  alv24%)
0,84  ALV 0% (1,04  alv24%)
0,84  ALV 0% (1,04  alv24%)
0,97  ALV 0% (1,20  alv24%)
1,00  ALV 0% (1,24  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
0,92  ALV 0% (1,14  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
2,50  ALV 0% (3,10  alv24%)
1,50  ALV 0% (1,86  alv24%)
2,50  ALV 0% (3,10  alv24%)
2,50  ALV 0% (3,10  alv24%)
2,50  ALV 0% (3,10  alv24%)

ELEKTRODIN PITIMET

HOLKKI 2,4 X 27,0 MM JA®

0,84  ALV 0% (1,04  alv24%)
0,80  ALV 0% (0,99  alv24%)
0,95  ALV 0% (1,18  alv24%)
0,95  ALV 0% (1,18  alv24%)
2,50  ALV 0% (3,10  alv24%)
1,27  ALV 0% (1,57  alv24%)
1,27  ALV 0% (1,57  alv24%)
0,95  ALV 0% (1,18  alv24%)
0,95  ALV 0% (1,18  alv24%)
0,84  ALV 0% (1,04  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)

ELEKTRODIN PITIMET

JA-ELEKTRODIN PIDIN 12,4X17MM

1,15  ALV 0% (1,43  alv24%)
1,27  ALV 0% (1,57  alv24%)
1,27  ALV 0% (1,57  alv24%)